Bestuurlijke organisatie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt de schakel tussen bestuur en gemeentelijk apparaat. Door hem worden alle stukken, die van B&W uitgaan, mede-ondertekend. De gemeentesecretaris wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de hoofden van de afdelingen

 • Beleid en Ontwikkeling
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Bestuurszaken en
 • De Volgerlanden.


Organigram van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in pdf (50 kB)

Missie

De gemeentelijke organisatie beantwoordt de vragen van inwoners, bedrijven, instellingen, bestuur en politiek op een vernieuwende en interactieve manier en met inzet van moderne communicatiemiddelen.

De organisatie is en werkt transparant en open. We werken samen met inwoners, bedrijven, instellingen en collega-gemeenten om kennis en expertise te delen en te ontwikkelen.

De organisatie bestaat uit ondernemende medewerkers. Uit hun handelen en gedrag spreken enthousiasme en verantwoordelijkheid om onze missie & visie te realiseren.

Bestuurszaken

In de afdeling Bestuurszaken zijn de volgende teams ondergebracht:

 • Bestuursadvies
 • Planning & Control
 • Bedrijfsbureau
 • Bestuurscommunicatie 
 • Veiligheidsadvies
 • Bestuurssecretariaat

Afdelingshoofd: mevrouw L. Mans

Beheer openbare ruimte

Afdeling Beheer Openbare Ruimte zorgt voor uitvoering en beleid op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, zoals:

 • Sportaccommodaties
 • Speelvoorzieningen
 • Lijkbezorging
 • Accommodaties sociaal-cultureel werk
 • Wegen, straten en pleinen
 • Markten en standplaatsen
 • Beleid verkeer, vervoer en waterstaat
 • Openbaar groen, plantsoenen
 • Beleid afvalinzameling en -verwerking
 • Toezicht afval
 • Riolering
 • Infrastructurele kunstwerken
 • Vastgoedbeheer gemeentelijke eigendommen
 • Vastgoedregistratie

Heeft u iets aan te merken op de openbare ruimte in Hendrik-Ido-Ambacht, geef uw melding dan door via Fixi.

Afdelingshoofd: de heer I.L. Goedhart

Beleid en ontwikkeling

Afdeling Beleid en Ontwikkeling zorgt voor uitvoering en beleid op de gebieden van:

 • Sport
 • Wonen
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Onderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondzaken
 • Kunst en Cultuur

Afdelingshoofd: -

De Volgerlanden

De Volgerlanden is een samenwerkingsverband van Hendrik-Ido-Ambacht en buurgemeente Zwijndrecht. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn de projectwethouders André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) en Jos Huizinga (Zwijndrecht).
De inhoudelijke ontwikkeling en realisatie van alle plannen wordt begeleid door het projectbureau De Volgerlanden.

De woningen in De Volgerlanden worden per deelplan gebouwd.
Zo’n deelplan bestaat bijvoorbeeld uit een aantal huizen van dezelfde architect met de directe woonomgeving, of bijvoorbeeld uit een school.
Ieder bouwproject heeft zijn eigen planteam.

Het planteam begeleidt het bouwproject vanaf het eerste idee tot de definitieve ontwerpen. De planteams bestaan uit medewerkers van het projectbureau De Volgerlanden en externe partijen zoals stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en architecten. De planteams worden aangestuurd door de projectleiders van projectbureau De Volgerlanden. Deze afdeling regelt alle zaken rondom de nieuwbouwlocatie De Volgerlanden.

Kijk ook eens op de site van de Volgerlanden.

Afdelingshoofd : de heer H. Huisman