Coordinated Vulnerability Disclosure

We hechten als gemeente veel belang aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Ontdekt u zoiets in één van onze systemen ontdekt, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure en zullen we als gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uw melding volgens onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen van u:

 • Stel ons zo vlug als mogelijk op de hoogte van het probleem of de kwetsbaarhied in ons systeem.
 • Mail uw bevindingen naar coordinatedvulnerabilitydisclosure@drechtsteden.nl via een e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Als dat kan, versleutel dan uw bevindingen, zodat uw informatie niet in verkeerde handen valt.
 • Geef ons voldoende informatie zodat we het probleem zelf kunnen ervaren en kunnen oplossen. Vaak is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings-)producten.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware op onze systemen of op die van anderen.
 • Het zogeheten bruteforcen van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om te kunnen tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet, dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software bijvoorbeeld een wachtwoord te kunnen kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd.
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil zeggen als het op overigens volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks) in het algemeen te eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. U dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van u verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente en niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente werkzaam zijn. 
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voor het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd zoals (D)DoS-aanvallen.
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u van ons mag verwachten:

 • Als u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.
 • Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing. 
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op en doen ons best u op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij wel vaak mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan, nadat het probleem is opglost, worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd.
 • Wij kunnen u een beloning bieden als dank voor de hulp. De vorm daarvan varieert al naar gelang de ernst van het probleem en de kwaliteit van de melding. Wel moet het gaan om een ons nog onbekend serieus beveiligingsprobleem.