en antwoorden COA-schip Citadelkade

Hier vindt u vaak gestelde vragen over het COA-schip de Bellriva dat in juli 2023 aangemeerd is aan de Citadelkade in Ambacht. Mist u informatie? Mail ons dan. Dankuwel!

Versie II, 19 juli 2023

01. Waarom noodopvang in Ambacht?

De vluchtelingencentra in Nederland zitten overvol. Vluchtelingen verblijven langer bij het Centraal Orgaan opvang vluchtelingen (COA) in de opvang dan de bedoeling is, doordat de wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn opgelopen en er onvoldoende woningen zijn voor statushouders. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De gemeente heeft een verzoek gekregen van het COA of het mogelijk is om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De oproep voor noodopvang is gedaan aan alle gemeenten in Nederland. Inmiddels is er op diverse plaatsen in Nederland en met verschillende looptijden noodopvang.

02. Zijn er geen andere locaties beschikbaar voor deze mensen?

De reguliere opvanglocaties (vluchtelingencentra) zitten vol, omdat meer mensen in de opvang komen dan er mensen vertrekken. Een belangrijke reden hiervoor is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor verblijven ruim 16.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere vluchtelingencentra die moeten uitstromen naar normale woningen. Maar die woningen zijn er niet vodoende.

Het COA moet in 2023 groeien van 52.000 opvangplaatsen naar 75.500 opvangplaatsen aan het eind van het jaar en is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Normaliter zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft onderzoek gedaan naar andere locaties, maar ziet alleen mogelijkheden aan de Citadelkade. De Citadelkade in Hendrik-Ido-Ambacht is zeer geschikt om in te zetten voor de noodopvang van vluchtelingen omdat het aan alle voorwaarden die het COA aan (tijdelijke) noodopvanglocaties stelt, voldoet en omdat de locatie snel in gebruik te nemen is.

03. Wat voor mensen komen hier? Waar komen ze vandaan?

In de regel zijn mensen die asiel aanvragen van diverse leeftijden en nationaliteiten, van alleengaande volwassenen tot kinderen en gezinnen. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Begrijpelijkerwijs is de instroom van vluchtelingen in Nederland leidend. Momenteel verblijven er 180 vluchtelingen op het schip Bellriva. Zij komen voor het grootste deel uit een crisisnoodopvang in Dordrecht die moest sluiten. Een kleiner deel komt vanuit de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel in Ambacht. Op de boot wonen in verband met veiligheid geen kinderen.

04. Komen ook mensen uit Oekraïne op deze noodopvanglocatie?

Op het schip Bellriva verblijven geen mensen uit Oekraïne.

Mensen uit Oekraïne vallen onder de nieuwe Europese Beschermingsregeling waarmee zij tot drie jaar kunnen verblijven in Nederland. Ze hoeven dus niet om asiel te vragen, maar mogen dat wel. In dat geval is het COA verantwoordelijk voor hun onderdak.

Het Rijk is verantwoordelijk voor het bieden van onderdak aan mensen uit Oekraïne die hier niet om asiel vragen. Gemeenten steunen het Rijk hierin middels Gemeentelijke Opvang Oekraïne. Op zijn beurt steunt het COA de Gemeentelijke Opvang Oekraïne waar mogelijk.

05. Verwachten we problemen tussen de mensen uit Oekraïne en die op de Bellriva?

De mensen zullen elkaar ongetwijfeld tegenkomen, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit voor problemen gaat zorgen. De gemeente, het COA en politie houden alles nauwlettend in de gaten. De bewoners van zowel de hotelboot als van het passagiersschip komen via een andere (beveiligde) ingang bij hun verblijfpolaats. Dit omdat het beheer van beide locaties door een andere organisatie wordt gedaan en het niet de bedoeling is dat onbevoegden op de locatie(s) komen.

06. Hoe lang blijft het schip?

Het schip blijft maximaal twee jaar liggen, tot juli 2025. Daarna krijgt de kade een andere bestemming.

07. Hoeveel mensen kunnen onderdak krijgen op het schip?

Het schip biedt opvang aan maximaal 200 mensen. De eerste bewoners zijn 180 mensen die eerder in de crisisnoodopvang in Dordrecht en aan de Weteringsingel verbleven.

08.  Wat gebeurt er nu met de Weteringsingel?

Nu de bewoners van de Weteringsingel naar het schip zijn verhuisd, is de opvanglocatie aan de Weteringsingel gesloten. Deze locatie zal op termijn worden gesloopt en onderdeel uitmaken van nieuwbouwplannen. 

09. Wat zullen we ervan merken in Ambacht?

De bewoners van het schip zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. De bewoners kunnen boodschappen doen en andere zaken kopen in Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving. Ook zulllen ze reizen in verband met hun asielprocedure en bezoeken aan hulpverlening. Ook zijn zij vrij om deel te nemen aan festiviteiten en evenementen in Hendrik-Ido-Ambacht en mogen zij zich aansluiten bij lokale sport- en culturele verenigingen.

10. Gaan deze mensen ook gebruik maken van onderwijs en andere faciliteiten in Ambacht?

Uit veilighiedsoverwegingen verblijven geen kinderen op het schip. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van (basis)onderwijs in Ambacht. Zie ook vorige vraag.

11. Wat moet de gemeente voor het schip betalen?

Alle kosten komen voor rekening van het COA.

12. Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland.

13. Wat kan ik doen als er overlast is?

We hopen natuurlijk dat het verblijf van de bewoners niet tot problemen zal leiden. Mocht u onverwachts tot overlast ondervinden dan heeft het COA een telefoonnummer en e-mailadres opgengesteld. 

Telefoon: 06-11266348
E-mail: fmmzhendrikidoambacht@coa.nl 

14. Wat doen de bewoners overdag?

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen, wel is er een wekelijkse meldplicht. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. En ze krijgen uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Zo zullen er onder andere taallessen worden gegeven. Vluchtelingen mogen onder bepaalde voorwaarden ook betaald werken.

15. Worden de (aanstaande) bewoners onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden alle vluchtelingen geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND(Immigratie- en NaturalisatieDienst). De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. De mensen krijgen een medische intake en zo nodig een tbc-controle.

16. Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

Ja, ze mogen bezoek ontvangen, tussen 8.00 en 22.00 uur. Het COA kent een bezoekersregeling

17. Is de noodopvang een openbare locatie?

Nee, het COA-schip is geen openbare locatie. Bewoners kunnen vrijelijk in en uit lopen. Bezoekers moeten zich identificeren.

18. Kan ik de bewoners helpen?

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten veel mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Op dit moment weten wij nog niet waar behoefte aan is, hier volgt later meer informatie over.

Kleding en goederen kunt u het best afgeven op de bekende inzamelpunten. Mocht kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten. U leest meer hierover op coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties

19. Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, crisisnoodopvang, noodopvang, azc's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die uit land van herkomst vluchten omdat zij menen daar hun leven niet zeker te zijn. Vluchtelingen die in Nederland asiel vragen, worden 'asielzoekers' genoemd. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in een vluchtelingencentrum, ook wle AsielZoekersCentrum (AZC) genoemd.  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen. Als vluchtelingen een verblijfstatus krijgen en dus in Nederland mogen vestigen, worden ze statushouder genoemd. Zij hebben dan ook recht op een woning in Nederland.
De doorstroom van statushouders van de azc’s naar woningen is als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag. Mede daardoor heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Bij wet is geregeld dat iedereen die in Nederland asiel vraagt, onderdak geboden krijgt. Om daaraan te kunne voldoen, zijn extra opvanglocaties nodig, zoals de MS Bellriva.

Voor meer informatie over verschillen tussen opvanglocaties kunt u kijken op www.coa.nl/nl/noodopvang-en-crisisnoodopvang

20. Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang vluchtelingen (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens hun asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting van het moment dat de asielzoeker asiel vraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Meer informatie vindt u op coa.nl