Externe Veiligheid

Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een wijziging in de aanwijzing van wegen voor vervoer gevaarlijke stoffen vastgesteld. Redenen tot actualisatie van het bestaande routeringsbesluit zijn: 
- eerdere aanpassing van wegenstructuur in de omgeving van bedrijventerrein Antoniapolder;
- herziening op grond van wettelijke vereisten Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS); 
- aansluiting op regionale uitgangspunten bij gemeentelijke routeringsbesluiten.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 23 oktober 2019 voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend en het ontwerpbesluit is op 3 februari 2020 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Met ingang van 26 februari 2020 liggen de stukken gedurende een periode van zes weken in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden. Daarnaast zijn de stukken ook digitaal te lezen op www.h-i-ambacht.nl onder thema "Externe Veiligheid". 

pdf-bestanden
Nota voor herziening Route Gevaarlijke Stoffen HIA
Routering wegenkaart HIA 2019
Leidraad Routeringsbebording ZHZ
Locatie routeringsbebording 2019
Ontwerp Raadsbesluit

Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door: een belanghebbende die kan aantonen dat deze redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken.