Spreekrecht

Wie invloed wil uitoefenen op (het beleid van) de gemeente, kan gebruikmaken van het spreekrecht.

Voor de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over een bepaald onderwerp, wordt het onderwerp in kwestie meestal eerst in een vergadering van één van de raadscommis­sies behandeld. De raadscommissie adviseert de gemeenteraad over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders.

Spreekrecht

Iedereen heeft het recht om tijdens de raads- en commissievergaderingen iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan. Voor de commissies kan het ook gaan om onderwerpen die het werkterrein van de commissie betreffen. Hiervoor is in totaal maximaal dertig minuten ingeruimd aan het begin van de vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, ga dan als volgt te werk:

  • Meld ten minste twee werkdagen voor de vergadering bij de griffier over welk(e) onderwerp(en) op de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078 770 26 87 en e-mailadres griffie@h-i-ambacht.nl.
  • Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter in volgorde van aanmelding. Hierna doet de voorzitter of een lid van de raad /commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

Uitgezonderd van het spreekrecht zijn:

  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan

  • benoemingen, keuzes, voordrachten en aanbevelingen van personen en

  • onderwerpen waarover een klacht kan of kon worden ingediend volgens artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.