Bezwaar indienen

Hieronder kunt u lezen hoe u kunt reageren op een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders.

Bezwaar indienen

Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop een (omgevings)vergunning bekend is gemaakt bezwaar maken tegen die vergunning. Dat doet u door een bezwaarschrift te schrijven en in te dienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en er moet in staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft  (dagtekening);
 • tegen welk besluit of welke vergunning u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt.

We vragen u om een kopie van het besluit/de bekendmaking mee te sturen.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan doet u dit door een brief te sturen aan het beslisorgaan dat het besluit nam. U leest in het besluit wie dat deed.

Het is of
- het college van burgemeester en wethouders,
- de burgemeester,
- de gemeenteraad.

Stuur uw brief aan:

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
(beslisorgaan)
postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Lees bij Algemene informatie over het indienen van een bezwaar.

Zienswijze

Vanaf de dag van de ter inzage legging van een "ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid" kan iedereen 6 weken lang schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.
Als u meer informatie wil hebben over een van de stukken, maak dan een afspraak met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 078.

Beroep indienen

Tegen besluiten die genomen zijn na een openbare voorbereidingsprocedure kunt u geen bezwaar maken. Hiertegen kunt u wel “beroep” indienen. Dat moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. (artikelen 6.7 en 6.8, vierde lid Awb).
Wie een zienswijze heeft ingediend en belanghebbende is, kan digitaal in beroep gaan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U kunt ook per post uw beroep indienen. Stuur uw beroep dan aan

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
postbus 50951
3007 BM Rotterdam 

U kunt ook beroep indienen als u het niet eens bent met wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit of wanneer u duidelijk kunt maken dat u eerder geen zienswijze kon indienen.

Voorlopige voorziening

De persoon of organisatie mag handelen volgens de vergunning vanaf het moment dat hij/zij de vergunning krijgt. Ook als u een bezwaar- of beroepschrift indient, is de verleende vergunning van kracht. Er is één manier waarop u kunt proberen om de werking van de vergunning uit te stellen: door het aanvragen van een voorlopige voorziening. Als de voorlopige voorziening toegekend wordt, dan is de vergunning (tijdelijk) niet van kracht en mag er dus geen gebruik van worden gemaakt. Als u vindt dat de werking van de vergunning zo snel mogelijk uitgesteld moet worden en u heeft een bezwaar- of beroepschrift ingediend, dan doet u er goed aan om een voorlopige voorziening te vragen.
U kunt om een voorlopige voorziening vragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. U kunt ook per post om een voorlopige voorziening vragen. Stuur uw beroep dan aan

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, dan moet u daar griffierechten over betalen.

Algemene informatie

Als uw brief niet in de Nederlandse taal is geschreven en dat voor een goede behandeling wel nodig is, dan bent u als indiener verantwoordelijk voor het juist vertalen van uw brief.

Belang

Om bezwaar te maken, moet u rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. U moet dus zelf problemen hebben met (het uitvoeren van) het besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking daarvan in het Gemeentenieuws geeft hierover meer informatie.

Adres

Afhankelijk van welk bestuursorgaan het besluit nam, stuurt u het bezwaarschrift of

 • Aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht
  postbus 34
  3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

of

 • aan de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
  postbus 34
  3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

of

 • aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
  postbus 34
  3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

U vindt in ieder besluit wie dat besluit genomen heeft en waar u dus uw brief/bezwaarschrift naar toe kunt sturen.

Nieuw besluit?

Als het bestuursorgaan het (voor een deel) met u eens is, dan kan het een nieuw besluit nemen. Dat nieuwe besluit vervangt of wijzigt het eerder besluit.

Openbaar

Een bezwaarschrift wordt gepubliceerd als aankondiging en/of agendapunt van de hoorzitting voor de commissie bezwaarschriften. Deze hoorzitting is openbaar. Een bezwaarschrift is een openbaar stuk en wordt toegevoegd aan het zaakdossier. Het bezwaarschrift kan en mag door iedereen gelezen worden.

6 of 12 weken

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beoordeelt of uw bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie ambtelijk horen of de bezwarencommissie. Wanneer het bezwaarschrift aan de commissie ambtelijk horen wordt voorgelegd, moet het bestuursorgaan binnen 6 weken een beslissing nemen. Wanneer het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften, moet het bestuursorgaan binnen 12 weken een beslissing nemen op het bezwaarschrift. De dag na de laatste dag waarop bezwaar mogelijk is, is de eerste dag van die 6 of 12 weken. De termijn van 6 of 12 weken kan 6 weken worden verlengd. Ook verdere verlenging is mogelijk, maar alleen wanneer:

 • alle belanghebbenden het daar mee eens zijn of
 • u als bezwaarmaker het met verlenging eens bent en andere belanghebbenden niet in hun belangen worden geschaad, of
 • uitstel nodig is om wettelijke voorschriften te kunnen volgen.

Uitstel

Als het bezwaarschrift niet volledig is of niet voldoet aan de eisen, dan wordt de beslistermijn uitgesteld. Het uitstel gaat in op de dag waarop aan de bezwaarmaker gevraagd is om zijn brief in orde te maken zodat het alsnog als bezwaarschrift behandeld kan worden. Het uitstel loopt af op de dag waarop de brief in orde is ontvangen en dus als bezwaarschrift behandeld kan worden of als de daarvoor gegeven periode voorbij is.

Bent u bijvoorbeeld vergeten om uw handtekening in de brief te zetten, dan wordt de brief aan u teruggezonden. U krijgt dan de tijd om alsnog uw handtekening te zetten en de brief opnieuw te sturen.

Gemeentelijke belastingen

Voor de meeste bezwaarschriften op het terrein van gemeentelijke belastingen geldt een andere afhandeltermijn. Bezwaren tegen de meeste belastingbeschikkingen moeten namelijk afgehandeld worden in het jaar waarin dat bezwaarschrift is ontvangen.

Kosten

U hoeft geen kosten te betalen voor het indienen van een bezwaarschrift.

Andere procedures

De procedure voor het indienen en behandelen van een bezwaarschrift is niet altijd dezelfde. Bij bezwaar tegen Belastingen, Wet Werk en Bijstand, Wet maatschappelijke ondersteuning, legesheffing, Gemeentelijke Basisadministratie en de Leerplichtwet is de procedure anders.

Wetten

Op bovenstaand zijn de volgende wetten van toepassing:

 • Algemene wet bestuursrecht
 • wet ruimtelijke ordening
 • verordening commissie bezwaarschriften

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaar maken, neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via telefoonnummer 14 078.

Ook in de digitale folder bezwaarbehandeling Drechtsteden vindt u meer informatie.