Beleid

Hier vindt u beleidsplannen van de gemeente.

 • Actieplan Duurzaamheid 2015

  pdf, 3MB

  In dit eerste Actieplan Duurzaamheid (maart 2015) staat beschreven waar de gemeente kansen ziet voor duurzaamheid.

 • Afvalbeleidsplan 2013-2023

  pdf, 1009kB

  In dit plan vindt u ons beleid over hergebruik, afval en afvalinzameling voor de jaren 2013-2023. We moeten afval veel meer gaan zien als grondstof.

 • Ambachtse Aanpak (participatienota)

  Inwoners, bedrijven en organisaties geven Ambacht vorm. Wij dagen hen uit hun kennis, ervaring en creativiteit in te zetten voor de toekomst van Ambacht. De gemeenteraad stelde daarom de participatienota Ambachtse Aanpak begin 2021 vast..

 • Archeologiebeleid

  05 november 2020

  De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelde in 2014 het gemeentelijk Archeologiebeleid vast.

 • Baggerplan

  11 juli 2019

  Hier vindt u het Baggerplan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Bed & Breakfast

  We werken aan de beleidsnota 'Bed & Breakfast' . Daarin komt te staan wat ons beleid is op het gebied van bed-and-breakfast-accommodaties.

 • Beleidsplan Integrale Veiligheid 2022-2025

  15 december 2022, pdf, 3MB

  'Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid.' Daar staan we als gemeente de komende vier jaar voor, samen met onze partners.

 • Beleidsplan Wegen 2013-2023

  07 juni 2021, pdf, 2MB

  In dit beleidsplan-met-bijlagen is opgenomen hoe we onze straten en andere verhardingen onderhouden.

 • Bomenbeleidsplan_2018-2033

  24 januari 2023, pdf, 3MB

  Hendrik-Ido-Ambacht is een groene gemeente waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.

 • Detailhandelsvisie 2019 - 2023

  pdf, 3MB

  De detailhandelsvisie geeft de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke en functionele detailhandelsstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht en het toekomstbestendig houden en maken van de detailhandel. Daarbij gaat het primair om de detailhandel, de winkels, maar ook om de wisselwerking hiervan met andere publieksgerichte voorzieningen, zoals horeca, diensten, ambachten en cultuur.

 • Dieren - Actieplan Dierenwelzijn (2016)

  pdf, 630kB

  Dit actieplan geeft een momentopname van van dierenwelzijn in Ambacht. De acties worden voor onbepaalde tijd uitgevoerd.

 • Groenstructuurplan 2013-2023 Hendrik-Ido-Ambacht

  pdf, 3MB

  Dit plan geeft de kaders aan voor uitwerking van het Boombeleidsplan (2009), Beeldkwaliteitsplan Groen (2006) en geactualiseerd Beeldkwaliteitsplan groen (2011).

 • Handhavingsbeleid Toezicht en Handhaving Kinderopvang

  Kinderopvang moet voldoen aan de eisen uit de WKO (wet kinderopvang). De GGD controleert hierop. Voldoet kinderopvang niet aan de WKO, geldt dit beleid als leidraad om te handhaven en er voor te zorgen dat de kinderopvang weer volledig aan de WKO voldoet.

 • Honden

  Hier vindt u het hondenbeleid van en in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Inrittenbeleid

  28 november 2018, pdf, 1MB

  Wilt u als inwoner, bedrijf of instelling een nieuwe in- of uitrit maken, dan is daar ons inrittenbeleid op van toepassing.

 • Mantelzorgers - waarderen en ondersteunen beleidsnota 2019 - 2022

  pdf, 916kB

  Het aantal mantelzorgers in Hendrik-Ido-Ambacht neemt toe en we willen hen adequaat ondersteunen, zodat zij de zorg voor een naaste kunnen blijven volhouden.

 • Oeverbescherming beheer- en onderhoudsplan 2018 - 2026

  pdf, 3MB

  De doorstroming in het Ambachts oppervlaktewater houden en is een belangrijke taak van de gemeente. Oeveronderhoud hoort daar bij.

 • Reclamebeleid 2014 - 2024

  pdf, 4MB

  Ons reclamebeleid is in december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en beschrijft onder welke voorwaarden reclame in de Ambachtse openbare ruimte is toegestaan.

 • Rioleringsplan

  Hier vindt u het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Speelruimteplan 2020 - 2030

  pdf, 3MB

  In dit plan staat hoe wij in Hendrik-Ido-Ambacht werken aan goede en verstandige mogelijkheden in speel- en sportaanbod in de buitenlucht.

 • Standplaatsenbeleid

  pdf, 1MB

  Geeft uitleg over de wettelijke voorschriften vanuit de APV en de Europese Dienstenwet en geeft criteria aan die we hanteren bij beoordeling van vergunningaanvraag.

 • Welstandsnota

  Welstand draagt bij aan het bereiken en behouden van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. Dat is goed voor de economie, voor de samenleving en de cultuurhistorie van Hendrik-Ido-Ambacht.