Duurzaamheid algemeen

Hier vindt u het Programma Duurzaamheid 2024-2030 en algemene informatie over duurzaamheid in Hendrik-Ido-Ambacht.

Met het Programma Duurzaamheid 2024-2030 gaan we de komende jaren verder werken aan een groen, duurzaam en toekomstbestendig Hendrik-Ido-Ambacht. We richten ons met dit programma op een fossielvrije toekomst, waarin we grondstoffen hergebruiken, voorbereid zijn op een veranderend klimaat en de biodiversiteit ondersteunen terwijl we in een groene omgeving wonen en werken. Hier geven we de ambities en doelstellingen van iedere opgavelijn weer, in het programma vindt u verdere toelichtingen op de onderwerpen en geven we een beeld van de huidige stand van zaken. U vindt een link naar het volledige Programma Duurzaamheid 2024-2030 en de Uitvoeringsagenda 2024-2025 aan de rechterzijde van deze webpagina. 

 
Energietransitie & CO2-reductie

De energietransitie betekent dat we de overgang maken van fossiele brandstoffen als energiebron naar hernieuwbare energiebronnen. Het verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot CO2 uitstoot. Dit leidt tot opwarming van de aarde. We proberen klimaatverandering tegen te gaan door de omslag te maken naar schone energie en zetten ons tegelijkertijd in om de energievraag te verlagen, door te focussen op verschillende vormen van energiebesparing. In navolging van de landelijke ambitie is ons doel om 55% minder CO₂ uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is een tussenstap om de gemeente in 2050 volledig CO₂-neutraal te maken. Met CO2-neutraal bedoelen we dat er geen CO2 wordt uitgestoten als gevolg van het energieverbruik in onze gemeente. Het warmtegebruik is volledig fossielvrij en we koken en rijden elektrisch of op alternatieve brandstoffen zonder CO2-uitstoot. Alle gebruikte energiebronnen in de gemeente zijn op dat moment duurzaam.

In 2030 willen we:

• 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990.

• 20% besparing in het energieverbruik ten opzichte van 2020.

• Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie.

Kijk op de pagina Energie, warmte en mobiliteit voor meer informatie over waar we staan in onze gemeente in de energietransitie en informatie over wat u zelf kunt doen. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van energie en CO2-reductie. In de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan. 

Grondstoffen & circulariteit

De circulaire economie gaat uit van hergebruik van grondstoffen en het minimaliseren van afval. In plaats van het traditionele lineaire model van "nemen, maken, gebruiken en weggooien", streeft de circulaire economie naar het sluiten van de materiaal- en productieloops, waarbij producten en materialen zo lang mogelijk in de economie worden gehouden. In Hendrik-Ido-Ambacht zien we afval als grondstof. In 2050 is onze gemeente dan ook volledig circulair en bestaat er geen afval meer.

Ons hoofddoel voor 2030 is:

• Een 50% circulaire economie te hebben.

Kijk op de pagina Grondstoffen en circulaire economie voor meer informatie over hoe u hier aan kunt bijdragen. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van een circulaire economie. In de Uitvoeringsagenda 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan.

Duurzame mobiliteit

Een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot (22%) wordt in onze gemeente veroorzaakt door verkeer en vervoer (snelwegen worden hierbij niet meegerekend) . Minder CO2-uitstoot is alleen haalbaar door 1) minder te verplaatsen, 2) anders te verplaatsen (ov, fiets, lopen) en 3) duurzamer te verplaatsen (geen of lagere uitstoot van personen- en goederenverkeer). Als gemeente willen we hier aan bijdragen door fiets- en wandelverkeer  te stimuleren en de groeiende vraag naar laadvoorzieningen te faciliteren.

Ons hoofddoel voor 2030 is:

• 50% minder CO2-uitstoot door verkeer en vervoersbewegingen (exclusief autosnelwegen).

Kijk op de pagina Energie, warmte en mobiliteit voor meer informatie over waar we aan werken in onze gemeente. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit. In de Uitvoeringsagenda 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie betekent omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Door stijgende temperaturen raken ecosystemen verstoord. Het weer wordt ook extremer: meer neerslag in de vorm van extremere buien leidt tot wateroverlast. Hittegolven en droge periodes zullen vaker voorkomen én langer aanhouden, met gevolgen voor de natuur, de landbouw en de gezondheid van (kwetsbare) mensen. De combinatie van meer wateroverlast en droogte betekent dat we moeten zorgen voor een systeem waar regenwater goed wordt vastgehouden in de bodem terwijl overtollig water goed weg kan stromen. Om gezondheidsproblemen als gevolg van hittestress te voorkomen moeten we onze omgeving ook aanpassen.

Ons hoofddoel voor 2050 is:

• Een klimaatadapatieve en waterrobuuste gemeente. Hierbij gaan we uit van de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie.

Onze subdoelen voor 2030 zijn:

• Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen toepassen in nieuw- en verbouwprojecten.

• Geen functieloze verharding in de gemeente.

Kijk op de pagina Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen voor meer informatie over waar we aan werken in onze gemeente en over wat u zelf kunt doen. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van klimaatadaptie. In de Uitvoeringsagenda 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan.

Biodiversiteit

Biodiversiteit omvat de variëteit aan planten, dieren en micro-organismen in ecosystemen. Een rijke biodiversiteit zorgt voor gezonde ecosystemen, schone lucht, schoon water, gewasbestuiving en robuuste bodems. Wereldwijd neemt biodiversiteit alarmerend snel af door habitatverlies, vervuiling en klimaatverandering. Een belangrijke diersoort om te beschermen is de bij. Bijen zijn belangrijke bijdragers aan bestuiving van planten en spelen daarom een aanzienlijke rol in de landbouw. De bijenpopulatie neemt wereldwijd en in Nederland echter zeer snel af, wat een bedreiging vormt voor gezonde ecosystemen en onze voedselvoorziening.

Ons hoofddoel voor 2030 is:

• Het versterken van het lokale ecosysteem.

Om dit concreter te maken hebben we deze doelstelling vertaald naar subdoelen voor 2030.

In 2030 willen we:

• Een hogere soortendiversiteit.

• De principes van ecologisch beheer uitbreiden.

• Het aantal bijenlinten vergroot hebben.

Kijk op de pagina Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen voor meer informatie over waar we aan werken in onze gemeente en over wat u zelf kunt doen. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit. In de Uitvoeringsagenda 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan.

Groen

Groen in de gemeente omvat bomen, bermbegroeiing, groen in tuinen, groene daken en oevers. Groen heeft meerdere functies, zoals het absorberen van CO2, stikstofoxiden en fijnstof. Groen draagt bij aan de vermindering van hittestress en zorgt ervoor dat water beter opgevangen kan worden in de bodem. In Hendrik-Ido-Ambacht streven we ernaar om de groene leefomgeving te behouden, te versterken en functieloze verharding te verminderen en om te vormen naar groen.

Ons hoofddoel voor 2030 is:

• Bestaand groen behouden en versterken.

Om dit concreter te maken, hebben we deze doelstelling vertaald naar subdoelen voor 2030:

• Groen dat verdwijnt door ruimtelijke projecten wordt gecompenseerd door groen met dezelfde ecosysteemdiensten.

• Ecologisch beheer uitbreiden.

• De 3-30-300-regel inzetten als de norm voor de inrichting van de wijken in de gemeente.

Kijk op de pagina Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen voor meer informatie over waar we aan werken in onze gemeente en over wat u zelf kunt doen. In het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vindt u de uitgebreide uitwerking van de doelstellingen op het gebied van groen. In de Uitvoeringsagenda 2024-2025 kunt u lezen waar wij als gemeente de komende 2 jaar mee aan de slag gaan.

Milieu

RIVM

Heeft u algemene vragen over stoffen in de bodem, zoals asbest, lood en PFOA? Informatie daarover vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl. Vul bij de zoekbalk de stof in waar u meer informatie over wilt hebben.

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Vermoedt u vervuiling van grond, water of de buitenlucht, meld dit dan online aan OZHZ. Wilt u een stuk grond of een huis kopen en weten of u met schone of vervuilde grond (asbest, lood, pfoa enzovoort) te maken hebt, raadpleeg dan ozhz.omgevingsrapportage.nl of neem contact op met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Meer informatie vindt u op www.ozhz.nl/themas/bodem.

U kunt ook de Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid raadplegen. Die vindt u in Bibliotheek Grond en werd in 2010 opgesteld door Milieudienst Zuid-Holland Zuid, de voorganger van de Omgevingsdienst.

Milieudienst Rijnmond

Relatief dichtbij Hendrik-Ido-Ambacht staan de Dordtse vestigingen van Chemours en DuPont. Die bedrijven beïnvloeden hun omgeving. Sinds 1 juli 2017 voert Milieudienst Rijnmond, DCMR, in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor die vestigingen van Chemours en DuPont, die op hetzelfde industrieterrein gevestigd en onder één vergunning in werking zijn. Meer informatie vindt u op: www.dcmr.nl/dossiers/dossier-chemours-en-dupont.html

Gezondheid 

Wilt u informatie over de invloed van stoffen in de grond op uw gezondheid, neem dan contact op met uw huisarts of met GGD Zuid-Holland Zuid via info@ggdzhz.nl.

Auto wassen

Tips over milieuvriendelijk uw auto wassen vindt u op h-i-ambacht.nl/autowassen

Houtvuur

De een geniet intens van de warmte en gezelligheid, de ander gruwt ervan en denkt bij het woord alleen al aan geïrriteerde luchtwegen. En natuurlijk zitten daar veel meningen en oordelen tussenin. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of open haard.

Dat u geen hout stookt wanneer het mistig is of als het motregent, dat weten de meesten wel. Net als dat alleen droog hout geschikt is om te stoken en de stoker zorgt dat de rook goed weg kan. Hout stoken kan voor omwonenden (over)last opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Tips om te voorkomen dat u (over)last veroorzaakt, vindt u in de folder Bewust stoken doe je zo​ en bij ​De Groene Stoker.