Omgevingswet

Vereenvoudiging omgevingsrecht

 

Vanaf 1 januari 2024 geldt in Nederland de Omgevingswet. In deze nieuwe wet zijn 26 wetten en diverse regelingen gebundeld die tot dan nog gelden voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn (voor mens en dier) en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland, voor nu, morgen én overmorgen. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is begonnen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De invoering gaat stap voor stap. Op 1 januari 2024, als de Omgevingswet in werking treedt, voldoen we in ieder geval aan de minimale eisen. Op 1 januari 2030 zullen gemeenten aan alle eisen van de nieuwe Omgevingswet moeten voldoen.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Nieuwe begrippen

In de Omgevingswet staan nieuwe begrippen zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma. Dit worden de 'instrumenten' van de Omgevingswet genoemd. Oude begrippen zoals structuurvisie en bestemmingsplan verdwijnen.

Omgevingsvisie

In onze omgevingsvisie beschrijven we hoe we willen dat onze gemeente er uit ziet. Ze is hèt strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Vanaf 2024 werkt de omgevingsvisie als een afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte. Lees meer over de Ambachtse omgevingsvisie.  

Omgevingsplan

Het omgevingsplan

De ambities en beleidsdoelen van de Omgevingsvisie worden uitgewerkt in het Omgevingsplan. Daarin staan dan alle regels die nodig zijn om de doelen uit de visie waar te maken. Bijvoorbeeld regels voor activiteiten van inwoners en bedrijven.

De overgang naar een omgevingsplan gaat in fasen. In eerste instantie zal er vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet sprake zijn van een omgevingsplan ‘van rechtswege’. De geldende bestemmingsplannen voor Hendrik-Ido-Ambacht en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving vormen dan samen het omgevingsplan. Tot 31 december 2029 hebben gemeenten de tijd om hun omgevingsplan vorm te geven op lokaal niveau.

Omgevingsloket

Wie een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, doet dit vanaf 2024 via het (digitaal) omgevingsloket. Daar werken alle overheden samen zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. U kunt zien welke regels gelden in uw omgeving. Een vergunningsaanvraag wordt in één keer aan alle regels getoetst. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve kosten en snellere doorlooptijden. 

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

  • Eén omgevingswet

       - Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

  • Eén digitaal Omgevingsloket

       - Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.

       - In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.

       - Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  • Eén Omgevingsvergunning

       - Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.

       - Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Meer informatie

Bij ons Gemeentenieuwshia van 9 december 2020 publiceerden we de Special Omgevingswet

special omgevingswet 2020 groot

In onderstaande animatie legt het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarom er een nieuwe wet komt:

Meer informatie vindt u ook bij de Rijksoverheid op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Meer informatie over onze Omgevingsvisie vindt u op onze pagina Omgevingsvisie.