Scholen in Kruiswiel

Wethouder brengt bezoek aan bouwplaats Willem de Zwijgerschool, mei 2020.
"Ik ben blij om te zien dat de bouwvakkers door kunnen werken volgens de maatregelen van het RIVM. Ik ben dan ook onder de indruk van wat er al staat. Hoe eerder de kinderen naar deze prachtige school kunnen verhuizen hoe beter. Ons doel dat alle kinderen in een moderne frisse school les krijgen, komt daarmee steeds dichterbij.".
Bezoek bouwplaats

Bouw Willem de Zwijgerschool
Op 14 oktober 2019 is op feestelijke wijze de eerst paal geslagen voor de bouw van de nieuwe school.
Het bestemmingsplan voor de bouw van deze school is onherroepelijk van kracht. Ook is de omgevingsvergunning voor de bouw van deze school verleend. Deze vergunning is wel van kracht, maar nog niet onherroepelijk omdat er nog een procedure loopt.
De aanbestedingsprocedure is afgerond. De aannemer is nu bezig met voorbereidingen om, als het meezit, nog in oktober 2019 met de bouw te starten. De bouwtijd is ongeveer een jaar, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden in de komende winterperiode.
Twee weken voor start bouwwerkzaamheden informeren we de direct omwonenden met een brief. Na deze brief zal de bouwaannemer (Remmers Bouwgroep) de direct omwonenden nader informeren over de geplande werkzaamheden.

SOL Villa Ambacht aan de Jan Wissenslaan
De onderwijsinstelling SOPHIA is inmiddels klaar met de bouw van een nieuwe school SOL Villa Ambacht aan de Jan Wissenslaan. Deze is in gebruik genomen.

Recente ontwikkelingen

30 oktober 2018: Inloopbijeenkomst over de omgevingsvergunning

Omwonenden ontvingen hiervoor een uitnodigingsbrief. Alle andere belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom.

mei 2018: Definitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel

In een brief aan de omwonenden van de toekomstige Willem de Zwijgerschool is het definitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel gepresenteerd. In dit definitief ontwerp zijn de diverse reacties -waar mogelijk- verwerkt.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voordat de aannemer start wordt de buurt over de precieze planning geïnformeerd. Er komt ook een contactpersoon die vragen gaat beantwoorden tijdens de uitvoering.

maart 2018: Inloopbijeenkomst nieuwbouw Willem de Zwijgerschool

In maart  is er een inloopbijeenkomst in Wielstaete gehouden over het voorlopig ontwerp van de school, de verkeersmaatregelen en de rioleringswerkzaamheden. Op deze bijeenkomst hebben architect, verkeerskundige, schoolbestuur en gemeente informatie uitgewisseld. Omwonenden en belangstellenden waren goed vertegenwoordigd.

Hoe nu verder?
Uitgangspunt is dat de realisatie van het schoolgebouw op de locatie van het voormalig Jeugdspeelpark in de wijk Kruiswiel zo snel mogelijk wordt hervat.

Er wordt gewerkt aan de afronding van het definitief ontwerp van de school.

De verkeersmaatregelen in de wijk blijven ongewijzigd, met uitzondering van de directe omgeving van de Willem de Zwijgerschool.

In 2018 en 2019 is groot onderhoud gepland voor het rioolstelsel in de Van Kijfhoekstraat en IJdenhove.

Informatie over het vervolg van de voorbereidingen en de start van de werkzaamheden volgt op een later tijdstip.

2017 voorbereiding nieuwbouw Willem de Zwijgerschool

Op 4 december 2017 heeft  de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel voor (extra) geld voor de bouw van twee nieuwe scholen in de wijk Kruiswiel. Raadsbesluit Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Kruiswiel

Rond december beslist de gemeenteraad of de plannen voor de nieuwe Willem de Zwijgerschool in Kruiswiel doorgaan. Als de raad akkoord is, wil de gemeente beginnen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Daarom starten we nu al met het aanvragen van een omgevingsvergunning om de bomen op het terrein te verwijderen.

In februari 2017 hebben de schoolbesturen bekend gemaakt dat zij het niet redden om Scholencluster Kruiswiel te bouwen binnen de vergoeding die zij daarvoor in 2015 met de gemeente zijn overeengekomen. Overleg en onderzoek in de afgelopen maanden hebben geresulteerd in het voorstel dat op 3 juli in de gemeenteraad besloten is.


Wat betekent dit voor de scholen?
Bij een positief besluit in het vierde kwartaal van 2017 neemt de Willem de Zwijgerschool op termijn haar intrek in de nieuwbouw op de locatie waar nu nog het Jeugdspeelpark is te vinden. In het raadsvoorstel wordt rekening gehouden met nieuwbouw van De Dukdalf, maar worden de details nog niet ingevuld. Dat onderwerp wordt op een later moment uitgewerkt.

2016 voortgang bestemmingsplanprocedure
Op 7 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan "Scholencluster Kruiswiel" vast. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld voor de scholencluster Kruiswiel vanwege het bedrijventerrein 'Aan de Noord'. Om de bestemmingsplanprocedure af te ronden, wordt dit vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd. Zie ook "ruimtelijkeplannen.nl". 

Bewonersoverleg Kruiswiel


Sinds september 2014 is er een bewonersoverleg Kruiswiel. Ongeveer 20 omwonenden hebben zich hiervoor aangemeld. De gemeente organiseert een overleg als er nieuwe informatie beschikbaar is.