Meer woningen energiezuinig, uitbreiding warmtenet en hogere kwaliteit

Om het jaar maken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over de prestaties die zij samen gaan leveren...

...voor wat betreft het aantal sociale huurwoningen, betaalbaarheid van het wonen, energiezuinigheid en kwaliteit van woningen en buurten.

Dinsdag 6 februari tekenden bestuurders van woningcorporaties Rhiant en Trivire, De Huurdersraad van Rhiant en de Huurdersparticipatieraad van Trivire en de gemeente officieel de afspraken voor de komende twee jaar.

Meer nodig

“Heel goed dat we weer gezamenlijk haalbare doelen hebben gesteld", zegt wethouder Wonen Steven van Die. “Ambacht heeft meer betaalbare huurwoningen nodig. Samen gaan we op zoek naar ruimte daarvoor. Ook blijven we investeren in bestaande woningen om de woonkosten daarvan te verlagen. Bijvoorbeeld door de woningen beter te isoleren waardoor warmte in de woning behouden blijft en met de inzet van Energiecoaches en Energiehulpen, die bewoners helpen met het tegengaan van nodeloos energieverlies.”

Ondertekening afspraken huurwoningen
Wethouder Wonen Steven van Die met links Marlene Korevaar (directeur-bestuurder Rhiant) en Bep Besse (bestuurder Huurdersraad Rhiant) en rechts Hans Schuitema (voorzitter huurdersparticipatieraad Trivire) en Annemarieke Nagel (interim bestuurder Trivire). Foto: Cees van der Wal

Duurzaamheid

De woningcorporaties gaan door met het isoleren van energie-onzuinige woningen. Ook wordt gestart met de aanleg van een warmtenet. De komende twee jaar zullen we gezamenlijk starten met het uitwerken van wijkuitvoeringsplannen om in 2050 over een CO2-neutrale woningvoorraad te beschikken. Daarnaast wordt samengewerkt om de gevolgen van droogte, hitte en wateroverlast waar mogelijk te beperken.

Aandachtsgroepen en Leefbaarheid

Tot slot zijn er ook stappen gezet in de samenwerking rondom leefbaarheid en de huisvesting van aandachtsgroepen. De partijen zetten zich in voor passende huisvesting van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die extra begeleiding of zorg nodig hebben. Om de leefbaarheid in sommige buurten te verhogen wordt er een gericht plan gemaakt. Zo wordt er hulp geboden aan de buurten waar de leefbaarheid onder druk staat.

Samen vooruit - prestatieafspraken 2024-2025